loader gif

Pole Rzeczywistości jako wyjaśnienie wzajemnych powiązań między ludźmi

Czy to prawda, że świat fizyczny jaki widzimy naszymi oczami jest istotą lub naturą rzeczywistości?

W to wierzyła większość ludzi i naukowców na przestrzeni wieków. Jednak z ostatnich badań Instytutu HeartMath wyłania się nowy obraz rzeczywistości jako nauka wzajemnych powiązań, w przeciwieństwie do historycznego punktu widzenia.

„Fizyka klasyczna przedstawia rzeczywistość jako budulec składający się z ciał stałych, oddzielonych pustą przestrzenią”, wyjaśniają autorzy „The Science of Interconnectivity”. „Pogląd ten jest nadal najbardziej rozpowszechniony wśród ludzi, w tym naukowców.”

W przeciwieństwie do tego, naukowcy piszą także, że „obiekty fizyczne nie mogą być rozumiane lub obserwowane w izolacji, lecz muszą być postrzegane jako część całej sieci wzajemnych powiązań, w których pola i interakcje mają decydujące znaczenie.”
To nowe podejście przedstawiają badacze Instytutu HeartMath – Dr Rollin McCraty i Dr Annette Deyhle, nazywając je „field view of reality”, co można byłoby tłumaczyć jako widzenie rzeczywistości jako pole i co jest wspólną wizją dla coraz większej liczby naukowców na całym świecie, którzy są aktywnie zaangażowani w badania tego obszaru.

„Rozumienie świata, w którym żyjemy bardzo się zmieniło po odkryciu pól elektromagnetycznych i walidacji eksperymentalnej współczesnej fizyki kwantowej”, jak twierdzi Rollin McCraty. To doprowadziło do wyłonienia się interpretacji pola rzeczywistości.
„Nie możemy już myśleć o rzeczywistości jak o budulcach oddzielonych pustą przestrzenią. Teraz wiemy, że nie ma czegoś takiego jak pusta przestrzeń i że obiekty fizyczne, łącznie z nami, nie istnieją w izolacji, ale są częścią tej holistycznej sieci wzajemnych powiązań, w których pola i relacje są czymś podstawowym.”

HeartMath i Interpretacja Pola Rzeczywistości

Ujęcie pola jest ściśle powiązane z badaniami Instytutu HeartMath (HMI). W ciągu ostatnich lat Instytut przeprowadził wiele eksperymentów w celu pokazania w jaki sposób ludzie powiązani są ze sobą za pośrednictwem ich indywidualnych pól magnetycznych wytwarzanych przez mózg oraz -przez znacznie silniejsze – wytwarzane przez serce.

Przykłady takich eksperymentów obejmują pomiary rytmu serca niemowlęcia zarejestrowane w falach mózgowych jego matki oraz spójność (koherencja) rytmu serca chłopca odpowiadającego rytmowi serca jego psa.

W tym drugim przykładzie, chłopiec został umieszczony w pomieszczeniu wraz z psem. Następnie chłopiec przeszedł do innego pomieszczenia, co sprawiło, że pies zaczął przeżywać chaotyczne emocje odzwierciedlające się w niespójnym rytmie serca, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy chłopiec znajdował się wraz z nim w pomieszczeniu. Chłopiec został poinstruowany, aby zastosować techniki koherencji, świadomie odczuwał miłość i troskę wobec swojego psa, nie mając fizycznego kontaktu z nim. Rytm serca psa określany jako koherentny, znacząco wzrósł.

Poprzez Globalną Inicjatywę Koherencji (spójności) HeartMath również z powodzeniem wykazało niektóre skutki zdrowotne i behawioralne aktywności w polu magnetycznym Ziemi.

Inni naukowcy badali wpływ aktywności słonecznej i geomagnetycznej na zmiany ciśnienia tętniczego krwi, jej składu chemicznego i stanu fizycznego u ludzi. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków, w których badacze wzrost wskaźnika depresji, zawałów serca i osłabiających warunków, przypisują aktywności pola magnetycznego słońca i Ziemi.

Pole Rzeczywistości i Teoria Wszystkiego

Teoria Wszystkiego to także tytuł filmu z 2014 roku o S. Hawkingu, a jednocześnie święty graal współczesnej fizyki. Naukowcy określają tę teorię mianem zunifikowanego pola, by w pełni wyjaśnić i powiązać ze sobą wszystkie fizyczne aspekty wszechświata. Ta teoria może być wkrótce z sukcesem potwierdzona, choć jest to o wiele bardziej skomplikowane niż jej prosty opis.

Wzajemne powiązania czy też współzależności, są także przedmiotem badań HMI. Zainteresowanie to doprowadziło naukowców do kilku centralnych hipotez, które starają się potwierdzić w swoich badaniach nad wzajemnymi powiązaniami:

1. Na zdrowie ludzi i zwierząt, ich funkcje poznawcze, emocje i zachowanie wpływają planetarne pola magnetyczne i energetyczne.

2. Pola magnetyczne Ziemi są nośnikiem biologicznie istotnych informacji, które łączą wszystkie żyjące istoty.

3. Każda osoba ma wpływ na globalne pole informacyjne.

4. Duża liczba osób tworzących skoncentrowany na sercu stan troski, miłości i współczucia, wygeneruje bardziej spójne środowisko pola, które może przynosić korzyści innym i pomóc zrównoważyć obecnie zachwianą równowagę na planecie.

Nowe perspektywy sugerują, że istnieją niematerialne pola organizujące i tworzące wszystkie organizmy, w tym ich kluczowych aspektem są nasze myśli, emocje i intuicja. Badania mają na celu ukazanie, jak są powiązane ze sobą wzajemnie oraz z polem Ziemi.